Manuál stáže v pedagogicko-psychologické poradně

Strukturace stáže

Cílem je:

Cílem jednodenní praxe studentů výchovného poradenství v pedagogicko-psychologických poradnách je aplikace poznatků z psychologické diagnostiky a poradenské psychologie. Praxe je vykonávána jednotlivě či ve skupině studentů v příslušné poradně, pod vedením školitele – určeného pracovníka PPP. Obsahem praxe jsou náslechy a účast na preventivních, diagnostických, intervenčních a terapeutických programech či aktivitách, které v době praxe (v daný den) realizuje příslušná PPP a kde je přítomnost studentů eticky možná.

Pro udělení zápočtu je nutné: zpráva z praxe a účast na reflektivním semináři po skončení praxí. Zápočet uděluje lektor v reflektivním semináři

Forma průběhu stáže, termín:

Stáž budou realizovat po dohodě s vedením regionální pobočky PPP / viz dopis pro ředitele PPP/. Termín: říjen – prosinec.

Etické minimum:

Všichni zúčastnění jsou povinni mimo studium zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a osobních informacích o klientech, které se dozvědí. Všichni zúčastnění se snaží o objektivní přístup, nepodjatost.

Na pracovišti budou naplněny tyto body:

 1. Vytvoření časového harmonogramu dne
 2. Prohlídka PPP
 3. Náslechy na diagnostice a intervencích, které jsou v daném dni k dispozici se souhlasem klientely
 4. Rozbor příslušné dokumentace ve vybraném spisu (zejména zpráva z vyšetření a podklady pro IVP)
 5. Rozhovor s ředitelem či dalšími poradenskými pracovníky PPP (pokud lze) o činnosti PPP, současných problémech, nejčastější klientele atd.
 6. Závěrečná zpráva ze stáže, která bude součástí portfolia a slouží jako podklad pro zápočet

Konkrétní náplň stáže:

Studenti absolvují náhledy v pedagogicko-psychologické poradně. Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky a intervence, příp. na nadstandardní činnosti poradenských zařízení, s cílem zvýšení informovanosti výchovných poradců o diagnostických, intervenčních a terapeutických službách poskytovaných poradnou. Poradce by se měl seznámit předem s legislativou upravující činnost toho kterého zařízení, měl by se zorientovat v typické klientele a typických standardních činnostech toho kterého zařízení, měl by evidovat formy, jak daný klient o poskytované služby žádá.

Posluchači se seznámí s provozem poradny, s regionem, kde poradna působí, s objednavateli služeb, klientelou. Účastní se na náslechu všech aktivit, které konkrétní poradny nabízejí pro žáka, rodinu a školu v daný den (volí některé z možností dle kapacitních a časových možností PPP, aktivity A – E jsou volitelné, F je povinná vždy):

 1. Diagnostika (psychologická, speciálně pedagogická), s doporučením, aby upřednostnili diagnostiku specifických poruch učení či pozornosti či profi- poradenství, které se bezprostředně nejvíce týkají praxe výchovného poradce.
 2. Intervence (konzultace s klientem, rodiči, učiteli), pokud to situace, etické zásady a běh poradny daného dne umožňuje.
 3. Pedagogická a psychologická terapie (stimulační programy, náprava specifických poruch učení a chování, individuální i skupinové formy psychoterapie - např. relaxace, hypnóza, terapie hrou, muzikoterapie, arteterapie, rodinná terapie aj.), pokud to situace, etické zásady a běh poradny daného dne umožňuje.
 4. Metodické vedení učitelů (MtŠ, specializovaných tříd, výchovných poradců), probíhá-li daný den.
 5. Osvětová činnost (přednášky pro rodiče, žáky, veřejnost), probíhá-li daný den.
 6. Administrativní činnost – výchovný poradce má možnost nahlédnutí do spisu některého klienta, aby měl možnost sledovat, která dokumentace je třeba pro stanovení diagnózy klienta tj. informovaný souhlas, anamnéza, zápis z rozhovoru, administrované testy s dílčími výsledky, výsledná zpráva z vyšetření, doporučení pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu.

Forma výstupu absolvované stáže

Zápis je vypracován dle předem zadané struktury (viz níže).

 • Název, jméno, datum návštěvy a datum odevzdání, název kurzu. Písemný výstup cca 4- 5 stran
 • Úvod – kde jsou informace o tom, kdo, kde a kdy PPP navštívil, název a adresa PPP, jméno školitele
 • Následuje popis k jednotlivým bodům struktury manuálu stáže. Pro každé konstatování je třeba hledat důkazy, což znamená nejen popsat situaci, ale také jmenovat zdroj, z něhož informaci čerpáme, kde jsme se fakt dozvěděli. (např.ústní – rozhovor s odborným pracovníkem, písemný – spis, webové stránky, nástěnka apod.)
 • Závěr: zhodnocení, přínosy stáže pro praxi výchovného poradce ve škole. Rozsah závěru je minimálně půl strany textu.

Struktura zápisu stáže:

(není povinná – pro vaší orientaci)

 1. Pozitiva poradny

  Jaké jsou silné stránky poradny?
  V čem poradna vyniká?

 2. Celkový dojem

  Jaké je klima poradny?
  Jak na vás poradna působí?
  Čím je specifická?

 3. Prostor poradny

  Jak působí prostor poradny? Nástěnky a zdroje a přístupnost informací?

 4. Pracovníci PPP

  Kteří pracovníci působí v PPP a co je jejich náplní práce? (vyjmenujte, popište každou pozici)

 5. Klientela PPP

  Jaké typy škol spadají do péče PPP?
  Kdo tvoří klientelu PPP?

 6. Studium spisu

  Z jakých částí se spis skládá?
  Co vás ve spisu zaujalo?

 7. Zpráva z vyšetření

  Byla Vám srozumitelná zpráva z vyšetření?
  Jsou některé termíny, které jste od pracovníka potřebovali vysvětlit?

 8. Vedení výchovných poradců v PPP

  Vede, organizuje PPP nějaké akce pro VP na školách? Popište.

 9. Nadstandardní služby PPP

  Poskytuje PPP nějaké nadstandardní služby?

 10. Webové stránky PPP
 11. Náslech na diagnostice (pokud byl realizován)

  Jaký druh diagnostiky jste měli možnost sledovat?
  Jaký odborník ji vedl a jaké nástroje používal?
  Co vás na náslechu nejvíce zaujalo?
  V čem je tato zkušenost podnětná pro vaši práci VP?

 12. Náslech na intervenci (pokud byl realizován)

  Jaký druh intervence jste měli možnost sledovat?
  Jaký odborník ji vedl a jaké nástroje používal?
  Co vás na náslechu nejvíce zaujalo?
  V čem je tato zkušenost podnětná pro vaši práci VP?

 13. Náslech na jiné akci (pokud byl realizován)

  Jaký druh jiné akce jste měli možnost sledovat?
  Co vás na náslechu nejvíce zaujalo?
  V čem je tato zkušenost podnětná pro vaši práci VP?