Manuál stáže školního metodika prevence (ŠMP)

Stáž v zařízení realizujícím programy primární prevence - strukturace stáže

Cílem je:

Cílem jednodenní praxe studentů specializačního studia, budoucích školních metodiků prevence ve středisku výchovné péče (dále jen SVP) či v nestátní neziskové organizaci realizující programy primární prevence rizikového chování (dále jen PPRCH) na školách je aplikace poznatků z oblasti primární prevence rizikového chování. Praxe je vykonávána jednotlivě či ve skupině studentů v příslušném zařízení.

Zařízením je následně myšleno: SVP a jiné organizace zaměřené na primární prevenci rizikového chování ve školském prostředí (tj. realizují programy PP RCH na školách na úrovni všeobecné, selektivní či indikované PP), nejčastěji se jedná o nestátní neziskové organizace, není to však podmínkou. Nedoporučuje se návštěva zařízení z oblasti sekundární či terciární prevence či léčby (např. K-centrum apod.), to není cílem stáže.

Obsahem praxe jsou náslechy a účast na preventivních, diagnostických a intervenčních programech či aktivitách, které v době praxe (v daný den) realizuje příslušné zařízení a kde je přítomnost studentů eticky možná. Zároveň je součástí stáže rozhovor s realizátorem programu – lektorem PP RCH a studium dokumentace programu.

Zápočet uděluje lektor v reflektivním semináři.

Forma průběhu stáže, termín:

Stáž budou realizovat po dohodě s vedením preventivního zařízení – regionálním Střediskem výchovné péče či spolupracující neziskové organizace.

Poznámka: dle zvážení můžete předat dopis od garanta CŽV.

Termín: únor 2015

Etické minimum:

Všichni zúčastnění jsou povinni mimo studium zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a osobních informacích o klientech (žácích, rodinách, školách), které se dozvědí. Všichni zúčastnění se snaží o objektivní přístup, nepodjatost.

Na pracovišti budou naplněny tyto body:

 1. Vytvoření časového harmonogramu dne
 2. Prohlídka zařízení
 3. Náslechy na diagnostice, intervencích, programech, které jsou v daném dni k dispozici se souhlasem klientely (možno i sledovat realizovaný program na Vaší škole a následně realizovat stáž v zařízení)
 4. Rozbor manuálu programu, který zařízení používá, či rozhovor o programu, kde budou sledována konkrétní kritéria, viz níže (využijte všechny zdroje dostupných informací)
 5. Rozhovor s ředitelem či dalšími poradenskými pracovníky SVP/ lektory? (pokud lze) o činnosti, současných problémech, nejčastější klientele atd.
 6. Závěrečná zpráva ze stáže, která bude součástí portfolia a slouží jako podklad pro reflektivní seminář – závěrečná zpráva bude zahrnovat informace z bodů 1-5 a zahrnovat všechna kritéria o jednom realizovaném preventivním programu, viz níže

Konkrétní náplň stáže:

Studenti absolvují náhledy na preventivním pracovišti / v zařízení realizujícím prevenci. Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky a intervence, příp. na nadstandardní činnosti zařízení, s cílem zvýšení informovanosti školních metodiků prevence o preventivních službách a programech poskytovaných regionálním zařízením. Školní metodik prevence by se měl seznámit předem s legislativou upravující činnost toho kterého zařízení, měl by se zorientovat v typické klientele a typických standardních činnostech toho kterého zařízení. Měl by evidovat formy, jak daný klient, tedy škola či rodina o poskytované služby / programy žádá.

Studující se seznámí s provozem zařízení, s regionem, kde zařízení působí, s objednavateli služeb (škola, rodina, stát), klientelou (žáci, škola, třída, rodina). Účastní se na náslechu všech aktivit, které konkrétní zařízení nabízejí pro žáka, rodinu a školu v daný den (volí některé z možností dle kapacitních a časových možností zařízení, A – E je volitelná, F je povinná vždy):

 1. Diagnostika – mapování potřeb škol v oblasti PP, pokud tak činí lektoři před realizací programu, event. diagnostika třídního klimatu
 2. Program všeobecné PP realizovaný ve vybrané škole či v místě zařízení, pokud to situace, etické zásady a běh instituce daného dne umožňuje.
 3. Programy selektivní či indikované prevence, pokud jsou realizovány, pokud to situace, etické zásady a běh zařízení daného dne umožňuje. (ve formě individuální či skupinové)
 4. Metodické vedení učitelů (školních metodiků prevence, třídních učitelů), probíhá-li daný den.
 5. Osvětová činnost (preventivní akce pro rodiče, žáky, veřejnost), probíhá-li daný den.
 6. Administrativní činnost – školní metodik prevence prostuduje pečlivě manuál preventivního programu a další dokumentaci (např. operační manuál zařízení, výroční zprávy apod., co je k dispozici), dle kterého preventivní zařízení pracuje/ realizuje program (mapuje detaily, viz níže)

Forma výstupu absolvované stáže

Výstupem je písemné vypracování zápisu ze stáže. Zápis je vypracován dle předem zadané struktury (viz níže). Titulní strana obsahuje: název, jméno, datum návštěvy a datum odevzdání, název kurzu. Celkem má písemný výstup cca 2 - 4 stran

 • Úvod – kde jsou informace o tom, kdo, kde a kdy zařízení navštívil, název a adresa zařízení, jméno školitele a lektorů, s nimiž jste vedli rozhovory
 • Následuje popis k jednotlivým bodům struktury manuálu stáže. Pro každé konstatování je třeba hledat důkazy, což znamená nejen popsat situaci, ale také jmenovat zdroj, z něhož informaci čerpáme, kde jsme se fakt dozvěděli. (např.ústní – rozhovor s odborným pracovníkem, písemný – spis, webové stránky, nástěnka apod.)
 • Následuje popis k jednotlivým bodům struktury manuálu stáže. Pro každé konstatování je třeba hledat důkazy, což znamená nejen popsat situaci, ale také jmenovat zdroj, z něhož informaci čerpáme, kde jsme se fakt dozvěděli. (např.ústní – rozhovor s odborným pracovníkem, písemný – spis, webové stránky, nástěnka apod.)
 • Závěr: zhodnocení, přínosy stáže pro praxi metodika prevence ve škole. Rozsah závěru je minimálně půl strany textu.

Struktura zápisu stáže:

(není povinná – pro vaší orientaci)

 1. Pozitiva zařízení / SVP

  Jaké jsou silné stránky poradny?
  V čem zařízení vyniká?

 2. Celkový dojem

  Jaké je klima zařízení?
  Jak na vás zařízení působí?
  Čím je specifické?

 3. Prostor pracoviště

  Jak působí prostor zařízení? Nástěnky a zdroje a přístupnost informací?

 4. Pracovníci zařízení

  Kteří pracovníci působí v zařízení a co je jejich náplní práce? (vyjmenujte, popište každou pozici)

 5. Klientela zařízení

  Jaké typy škol spadají do péče zařízení?
  Kdo tvoří klientelu zařízení?

 6. Studium programu

  Jak jsou před realizací programu mapovány potřeby konkrétní školy v oblasti PP?
  Na jaké úrovni pracuje program: všeobecná / selektivní / indikovaná PP? (odůvodněte)
  Je to program specifické či nespecifické PP? (odůvodněte)
  Na jaký typ / typy RCH se zaměřuje? (jeden typ či více propojeno apod.)
  Pracuje interaktivně? Jak?
  S jak velkou skupinou?
  Jak pracuje program s pravidly a etikou na programu?
  Jak je program evaluován?
  Jak zařízení sleduje, zda je program efektivní?
  Co vás na programu zaujalo?
  Kolik program stojí a jak je financován?
  Objednali byste tento program pro svoji školu? Proč?

 7. Zpráva z realizovaného programu PP

  Zda a kdy a jakou formou dává zařízení zprávu o realizovaném programu škole?
  Byla Vám srozumitelná zpráva z realizovaného programu?
  Jsou některé termíny, které jste od pracovníků potřebovali vysvětlit?

 8. Podklady pro IVýP - v případě SVP (pokud využívá, alternativní úkol)

  Co/ jaké informace byste potřebovali jako školní metodik prevence vědět pro tvorbu Individuálního výchovného plánu, pokud ho zařízení využívá)

 9. Komunikace s dalšími preventivními organizacemi v regionu

  Jak má škola zmapovánu preventivní síť v regionu?
  Kam se obrací v případě výskytu jednotlivých typů rizikového chování – mapujte jednotlivě. Jaké jsou návazné služby?

 10. Nadstandardní služby

  Poskytuje zařízení nějaké nadstandardní služby?
  Je součástí nějaké rozsáhlejší organizace?

 11. Webové stránky zařízení

  Dostupnost informací o zařízení a o realizovaných programech

 12. Náslech na programu (pokud byl realizován, jinak dle Manuálu / rozhovoru)

  Jaký druh programu či intervence jste měli možnost sledovat?
  Jaký odborník ji vedl a jaké metody / techniky používal?
  Co vás na náslechu nejvíce zaujalo?
  V čem je tato zkušenost podnětná pro vaši práci ŠMP?

 13. Náslech na jiné akci (pokud byl realizován)

  Jaký druh jiné akce jste měli možnost sledovat?
  Co vás na náslechu nejvíce zaujalo?
  V čem je tato zkušenost podnětná pro vaši práci ŠMP?