Tematické okruhy k závěrečné zkoušce - vzdělávací program pro metodiky prevence

 1. Systém pedagogicko-psychologického poradenství

  Školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště, místo školního poradenského pracoviště v poradenském systému a spolupráce s jinými institucemi (PPP, SPC, SVP), modely poradenských služeb poskytovaných školou, legislativní zakotvení poradenských služeb a školního poradenského pracoviště

 2. Školní poradenské pracoviště, osobnost výchovného poradce - školního metodika prevence

  Odborníci ŠPP a vymezení jejich činností a kompetencí, cíle ŠPP, modely ŠPP, spolupráce odborníků v rámci ŠPP, problémy ve spolupráci (v rámci školy, s jinými institucemi), legislativní zakotvení činností a služeb, poskytovaných jednotlivými odborníky ŠPP. Osobnostní charakteristiky, profesní kompetence výchovného poradce, náročnost práce výchovného poradce, etika v práci školního poradce (VP,SMP), práce s citlivými daty.

 3. Poradenský proces

  Vymezení poradenství a poradenského procesu, fáze poradenského procesu, cíle poradenských intervencí a jejich konkretizace, zásady přístupu ke klientovi.

 4. Poradenská intervence

  Vymezení, teoretická východiska intervencí, typy a techniky intervencí ve školním prostředí a konkrétně v práci metodika prevence (konkretizujte na příkladu podle vlastního výběru).

 5. Poradenský rozhovor

  Typy rozhovorů, funkce a cíle, uplatnění různých typů rozhovoru v práci výchovného poradce, zásady a přístup ke klientovi při vedení rozhovoru, techniky aktivního naslouchání, fáze poradenského rozhovoru, motivační rozhovory, sociální komunikace, verbální a neverbální komunikace

 6. Žák z menšiny

  Vymezení menšiny, obtíže žáků z menšin – oblast adaptace, vzdělávání, chování, sociokulturní handicap, vliv sociokulturního handicapu na obtíže žáka ve školním prostředí, diagnostika a intervence u žáků se sociokulturním handicapem.

 7. Ohrožený žák – CAN

  Týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte – vymezení pojmů, formy týrání, zneužívání a zanedbávání, definice, rizikové konstelace, rizikoví dospělí, rizikové děti. Možné následky, možné projevy chování ve školním prostředí, možnosti a limity intervence výchovného poradce. Projevy psychické deprivace a subdeprivace dítěte a jejich význam pro další vývoj dítěte, spolupráce s odborníky a institucemi.

 8. Problémové chování žáků ve škole

  Specifika problémového chování vzhledem k věku dítěte (mladší školní věk, starší školní věk, adolescence). Poruchy chování - definice, symptomatologie, etiologie, diagnostika, diagnostická kritéria, prediktory špatné prognózy, typy poruch se špatnou prognózou (dezinhibovaná příchylnost v dětství, porucha opozičního vzdoru, nesocializovaná porucha chování), typy poruch s lepší prognózou (porucha chování ve vztahu k rodině, socializovaná porucha chování), vhodné přístupy, aktuální trendy - multidisciplinární spolupráce, individuální výchovné plány; Péče o žáky s problémovými projevy chování v SVP.

 9. Žák se specifickou poruchou chování

  ADHD, ADD – etiologie, spektrum projevů: neuropsychologické a behaviorální aspekty, diagnostická kritéria. Dítě s hyperkinetickým syndromem ve třídě - identifikace problému, diagnostika, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, možnosti výchovného poradce v oblasti intervence

 10. Rizikové chování žáků ve škole

  Typologie rizikového chování v oblasti primární prevence návykových látek. Projevy rizikového chování a základní poradenská / preventivní opatření, alkohol, tabák, návykové látky - možnosti prevence ve škole. Užívání návykových látek a závislost na nich. Příčiny. Nejčastěji zneužívané látky. Vliv rizikového chování na zdraví jedince. Důsledky užívání drog, infekční choroby, možnosti a hranice spolupráce školy a dalších zařízení/odborníků, statistiky a zdroje informací. Prevalence výskytu rizikového chování.

 11. Primární prevence v podmínkách školy

  Rizikové chování žáků, sociálně-patologické jevy - spektrum projevů, školská primární prevence rizikového chování, specifická a nespecifická primární prevence, všeobecná, selektivní a indikovaná prevence. Možnosti a spolupráce výchovného poradce a MP v oblasti prevence a intervence

 12. Minimální preventivní program v podmínkách školy

  Tvorba minimálního preventivního programu (MPP) v podmínkách školy, zohlednění specifik a potřeb školy (techniky tvorby programu, struktura MPP), spolupráce ve škole (provázanost s výukovými předměty), ale i s oblastním metodikem prevence, realizace a hodnocení (evaluace) MPP. Rozložení preventivního působení na základní škole – rozsah nespecifické a specifické primární prevence, rozložení prevence jednotlivých typů rizikového chování v průběhu základní školy

 13. Základní parametry efektivního programu primární prevence

  Co v prevenci funguje a nefunguje vzhledem k rizikovému chování, charakteristika preventivních programů, které mají účinný vliv na minimalizaci rizikového chování, zdroje relevantních informací. Různé způsoby práce s dětmi a mládeží. Základní rysy programu, který bych si objednal pro svou školu. Diskuse nad efektivitou peer programů a využívání „ex-userů“ v primární prevenci

 14. Rodina ve výchovném poradenství

  Rodina jako činitel socializace, obsahy rodinné socializace, attachment, typy attachmentu, funkce a funkčnost rodiny, vliv rodiny na osobnost dítěte, výchovné styly v rodině, rozvoj psychických socializačních činitelů dítěte. Spolupráce rodiny a školy na výchově a vzdělávání, specifika poradenské práce s rodinou

 15. Krizová intervence

  Krize, příčiny krize – vnější spouštěč krize (3 situační konstelace), vnitřní spouštěč krize, chování člověka v krizi, typy krizí, průběh krize, závažnost krize, fáze krizového stavu, řešení krize. Krizová intervence – principy a proces krizové intervence. Možnosti krizové intervence ve školním prostředí, spolupráce s odborníky.

 16. Školní třída jako sociální skupina

  Školní třída jako sociální skupina, pedagogicko-psychologické charakteristiky školní třídy jako sociální skupiny, nezávislé činitele, pozice žáků podle výkonnosti, vlivu, obliby a náklonnosti. Diagnostické možnosti výchovného poradce v oblasti sociálních vztahů a klimatu školní třídy, konkrétní diagnostické metody a jejich využití v oblasti prevence, intervence.

 17. Práce se školní třídou

  Cíle a možnosti práce s třídním kolektivem z hlediska sociálního klimatu a vztahů, možnosti využití diagnostických údajů o třídě. Alternativní možnosti diagnostiky a intervence – formy práce se třídou, využitelné hry, techniky, aktivity, vytváření pravidel ve třídě a práce s nimi, zadávání aktivit a jejich reflexe. Třídní setkání - nová forma práce se třídou: strategie vedení třídního setkání, metodický postup při vedení třídního setkání, skupinová diskuze.

 18. Práce s narušenými vztahy ve školní třídě

  Projevy narušených sociálních vztahů ve třídě, možnosti zachycení signálů negativních změn v kolektivu, význam screeningu, diagnostiky.

 19. Šikana

  Šikana jako onemocnění kolektivu, vymezení, vývoj šikany, proměny šikany u současné populace dětí a dospívajících, aktéři, intervence a náprava vztahů ve třídě: možnosti řešení šikany, učitel jako klíčový aktér při řešení šikany, následná práce se třídou, možnosti prevence narušení vztahů ve třídě.

 20. Motivace žáka

  Motivace lidského chování – potřeby, incentivy, vnitřní a vnější motivace, žákovská motivace k učení – poznávací, výkonová motivace, sociální, flow motivace, motivace a vůle, motivační problémy ve škole -nedostatečné rozvinutí potřeb, frustrace žákovských potřeb, nuda ve škole, strach ve škole, motivační konflikty, nadměrná motivace, možnosti výchovného poradce a metodika prevence v oblasti motivace žáků.

 21. Školní úspěšnost/ neúspěšnost žáka

  Význam školního výkonu, příčiny školní neúspěšnosti, zdroje školních problémů dítěte – rodina, škola, osobnost dítěte; prevence, intervence u školně neúspěšných žáků, možnosti výchovného poradce a metodika prevence v oblasti prevence, intervence u školně neúspěšných žáků.

 22. Spolupráce rodiny a školy

  Vztah rodiny a školy – socializační modus, vztahy institucí, kompetence rodiny a školy, způsoby komunikace, formy komunikace a typy kontaktů mezi rodinou a školou. Teorie socio-kulturního handicapu, role výchovného poradce v komunikaci rodina – škola, obtíže v komunikaci, funkce žákovské knížky v komunikaci, typy rodičů - pohled školy, hledisko zájmu o dítě.

 23. Autodiagnostika, sebereflexe učitele

  Autodiagnostické postupy jako nástroj sebereflexe, význam sebereflexe v práci učitele, Využití autoevaluace při vnitřní evaluaci školy, autoevaluační strategie, metody.

 24. Stereotypy v pedagogickém prostředí

  Stereotypy v pedagogické prostředí, možnosti jejich oslabování, genderové stereotypy.

 25. Krizový plán školy při výskytu rizikového chování

  Jak ošetřit prostředí ve škole, pracovníky, žáky, rodiče, aby minimalizovala rozvoj rizikového chování. Krizové plány pro jednotlivé typy rizikového chování. Síťování v oblasti primární prevence – návazné služby v primární prevence, kam odkazovat v případě výskytu rizikového chování.

Literatura

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK, 2013, ISBN 978-80-7290-710-6
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství II. Praha, PedF UK, 2013, ISBN:978-80-7290-629-1

Doplňující a rozšiřující literaturu naleznete v jednotlivých kapitolách a ve studijních oporách