Tematické okruhy k závěrečné zkoušce - vzdělávací program pro učitele VP

 1. Systém pedagogicko-psychologického poradenství

  Školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště, místo školního poradenského pracoviště v poradenském systému a spolupráce s jinými institucemi (PPP, SPC, SVP), modely poradenských služeb poskytovaných školou, legislativní zakotvení poradenských služeb a školního poradenského pracoviště.

 2. Školní poradenské pracoviště, osobnost výchovného poradce

  Odborníci ŠPP a vymezení jejich činností a kompetencí, cíle ŠPP, modely ŠPP, spolupráce odborníků v rámci ŠPP, problémy ve spolupráci (v rámci školy, s jinými institucemi), legislativní zakotvení činností a služeb, poskytovaných jednotlivými odborníky ŠPP. Osobnostní charakteristiky, profesní kompetence výchovného poradce, náročnost práce výchovného poradce, etika v práci výchovného poradce, práce s citlivými daty.

 3. Poradenský proces

  Vymezení poradenství a poradenského procesu, fáze poradenského procesu, cíle poradenských intervencí a jejich konkretizace, zásady přístupu ke klientovi.

 4. Poradenská intervence

  Vymezení, teoretická východiska intervencí, typy a techniky intervencí ve školním prostředí, v práci výchovného poradce (konkretizujte na příkladu SPU, školní zralosti aj. podle vlastního výběru)

 5. Poradenský rozhovor

  Typy rozhovorů, funkce a cíle, uplatnění různých typů rozhovoru v práci výchovného poradce, zásady a přístup ke klientovi při vedení rozhovoru, techniky aktivního naslouchání, fáze poradenského rozhovoru, motivační rozhovory, sociální komunikace, verbální a neverbální komunikace

 6. Nadaný žák ve škole

  Pojem nadání, druhy nadání, projevy nadaného dítěte, proces identifikace nadaných – etapy procesu, screening intelektově nadaných žáků – pedagogické metody, rizikové skupiny nadaných dětí, kognitivní vývoj ve školním věku.

 7. Žák se zdravotním postižením a znevýhodněním

  Žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním – vymezení v rámci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativní zakotvení, práva žáků a studentů s SVP, formy speciálního vzdělávání, podpůrná a vyrovnávací opatření, integrace a inkluze, funkce asistenta pedagoga a osobního asistenta, specifika školní práce a integrace u jednotlivých typů postižení, role výchovného poradce při integraci ve škole.

 8. Žák z menšiny

  Vymezení menšiny, obtíže žáků z menšin – oblast adaptace, vzdělávání, chování, sociokulturní handicap, vliv sociokulturního handicapu na obtíže žáka ve školním prostředí, diagnostika a intervence u žáků se sociokulturním handicapem.

 9. Žák se specifickou poruchou učení

  Etiologie, typy a projevy jednotlivých SPU, projevy v jednotlivých vývojových obdobích (předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk, adolescence), diagnostika, možnosti vzdělávání, možnosti intervence v rámci ŠPP, spolupráce s PPP, obecné zásady hodnocení žáků s SPU, legislativní rámec vzdělávání žáku s SPU, možnosti nápravy, organizace péče o žáky se SPU v základní a střední škole.

 10. Návrh a realizace IVP pro žáka s SVP

  Konkretizace postupů péče o žáky s SVP na vaší škole.

 11. Ohrožený žák – CAN

  Týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte – vymezení pojmů, formy týrání, zneužívání a zanedbávání, definice, rizikové konstelace, rizikoví dospělí, rizikové děti. Možné následky, možné projevy chování ve školním prostředí, možnosti a limity intervence výchovného poradce. Projevy psychické deprivace a subdeprivace dítěte a jejich význam pro další vývoj dítěte, spolupráce s odborníky a institucemi.

 12. Problémové chování žáků ve škole

  Specifika problémového chování vzhledem k věku dítěte (mladší školní věk, starší školní věk, adolescence). Poruchy chování - definice, symptomatologie, etiologie, diagnostika, diagnostická kritéria, prediktory špatné prognózy, typy poruch se špatnou prognózou (dezinhibovaná příchylnost v dětství, porucha opozičního vzdoru, nesocializovaná porucha chování), typy poruch s lepší prognózou (porucha chování ve vztahu k rodině, socializovaná porucha chování), vhodné přístupy, aktuální trendy - multidisciplinární spolupráce, individuální výchovné plány; péče o žáky s problémovými projevy chování v SVP.

 13. Žák se specifickou poruchou chování

  ADHD, ADD – etiologie, spektrum projevů: neuropsychologické a behaviorální aspekty, diagnostická kritéria. Dítě s hyperkinetickým syndromem ve třídě - identifikace problému, diagnostika, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, možnosti výchovného poradce v oblasti intervence/p>

 14. Žáci s poruchami autistického spektra.

  Charakteristické projevy dětí s PAS

 15. Rodina ve výchovném poradenství

  Rodina jako činitel socializace, obsahy rodinné socializace, attachment, typy attachmentu, funkce a funkčnost rodiny, vliv rodiny na osobnost dítěte, výchovné styly v rodině, rozvoj psychických socializačních činitelů dítěte. Spolupráce rodiny a školy na výchově a vzdělávání, specifika poradenské práce s rodinou.

 16. Krizová intervence

  Krize, příčiny krize – vnější spouštěč krize (3 situační konstelace), vnitřní spouštěč krize, chování člověka v krizi, typy krizí, průběh krize, závažnost krize, fáze krizového stavu, řešení krize. Krizová intervence – principy a proces krizové intervence. Možnosti krizové intervence ve školním prostředí, spolupráce s odborníky.

 17. Kariérové poradenství

  Vývoj kariérového poradenství ve světě, u nás, institucionální zabezpečení profesní volby (VP, PPP, úřad práce a poradny pro volbu povolání), diagnostické možnosti výchovného poradce, Hollandova typologie, vyšetření profesionální orientace v PPP, spolupráce školy s PPP, ÚP, kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – možnosti výchovného poradce.

 18. Školní třída jako sociální skupina

  Školní třída jako sociální skupina, pedagogicko-psychologické charakteristiky školní třídy jako sociální skupiny, nezávislé činitele, pozice žáků podle výkonnosti, vlivu, obliby a náklonnosti. Diagnostické možnosti výchovného poradce v oblasti sociálních vztahů a klimatu školní třídy, konkrétní diagnostické metody a jejich využití v oblasti prevence, intervence.

 19. Práce se školní třídou

  Cíle a možnosti práce s třídním kolektivem z hlediska sociálního klimatu a vztahů, možnosti využití diagnostických údajů o třídě. Alternativní možnosti diagnostiky a intervence – formy práce se třídou, využitelné hry, techniky, aktivity, vytváření pravidel ve třídě a práce s nimi, zadávání aktivit a jejich reflexe. Třídní setkání - nová forma práce se třídou: strategie vedení třídního setkání, metodický postup při vedení třídního setkání, skupinová diskuze.

 20. Práce s narušenými vztahy ve školní třídě

  Projevy narušených sociálních vztahů ve třídě, možnosti zachycení signálů negativních změn v kolektivu, význam screeningu, diagnostiky. Šikana jako onemocnění kolektivu, vymezení, vývoj šikany, proměny šikany u současné populace dětí a dospívajících, aktéři, intervence a náprava vztahů ve třídě: možnosti řešení šikany, učitel jako klíčový aktér při řešení šikany, následná práce se třídou, možnosti prevence narušení vztahů ve třídě.

 21. Motivace žáka

  Motivace lidského chování – potřeby, incentivy, vnitřní a vnější motivace, žákovská motivace k učení – poznávací, výkonová motivace, sociální, flow motivace, motivace a vůle, motivační problémy ve škole -nedostatečné rozvinutí potřeb, frustrace žákovských potřeb, nuda ve škole, strach ve škole, motivační konflikty, nadměrná motivace, možnosti výchovného poradce v oblasti motivace žáků.

 22. Školní úspěšnost/ neúspěšnost žáka

  Význam školního výkonu, ukazatele školní úspěšnosti, podmínky školní úspěšnosti, příčiny školní neúspěšnosti, zdroje školních problémů dítěte – rodina, škola, osobnost dítěte; prevence, intervence u školně neúspěšných žáků, možnosti výchovného poradce v oblasti prevence, intervence u školně neúspěšných žáků.

 23. Spolupráce rodiny a školy

  Vztah rodiny a školy – socializační modus, vztahy institucí, kompetence rodiny a školy, způsoby komunikace, formy komunikace a typy kontaktů mezi rodinou a školou. Teorie socio-kulturního handicapu, role výchovného poradce v komunikaci rodina – škola, obtíže v komunikaci, funkce žákovské knížky v komunikaci, typy rodičů - pohled školy, hledisko zájmu o dítě

 24. Autodiagnostika, sebereflexe učitele

  Autodiagnostické postupy jako nástroj sebereflexe, význam sebereflexe v práci učitele, subjektivní teorie, autodiagnostika v oblasti subjektivní teorie: účinnosti vyučování, úspěšnosti žáka, učební motivace. Využití autoevaluace při vnitřní evaluaci školy, autoevaluační strategie, metody

 25. Stereotypy v pedagogickém prostředí

  Stereotypy v pedagogické prostředí, možnosti jejich oslabování, genderové stereotypy

Literatura

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK, 2013, ISBN 978-80-7290-710-6.
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství II. Praha, PedF UK, 2013, ISBN:978-80-7290-629-1

Doplňující a rozšiřující literaturu naleznete v jednotlivých kapitolách a ve studijních oporách