Rodina v pedagogicko-psychologickém poradenství

 • Případová studie žáka s problémovým rodinným zázemím
 • Analýza rodinného prostředí žáka
  1. prostřednictvím diagnostiky výchovného stylu rodiny (Čápův dotazník výchovného stylu)
  2. z hlediska žákova prožívání (ADOR – vhodné pro žáky II.stupně)
 • Diagnostika vztahu k poznání – poznávací bilance.

Motivace žáků k učení

(kontakt - Doc.PhDr.Isabella Pavelková, CSc., JFPavelka@volny.cz)

 • Motivace žáků k učení na ZŠ (G, SOŠ). (Výzkumná sonda mapující stav žákovské motivace - podíl na širším výzkumu pohnutek k učení který je na katedře realizován).
 • Výkonová motivace žáků (výzkumná sonda - podíl na širším výzkumu, který je na katedře realizován).
 • Možnosti využití autodiagnostických postupů v práci výchovného poradce (přínosy pro vnitřní evaluaci školy).
 • Žákovská nemotivovanost, motivační krize ve vztahu ke škole – profesnímu sebeurčení. (Zmapování stavu a analýza příčin).
 • Žákovské připisování příčin úspěchu a neúspěchu. (Výzkumná sonda).
 • Vztah žáků (studentů) k budoucnosti a jejich profesní orientace. (Výzkumná sonda).
 • Instrumentalita školní práce (učení) z hlediska budoucích cílů (profesní volby). (Výzkumná sonda).
 • Učitelova subjektivní zodpovědnost za úspěšnost a neúspěšnost jeho žáků. (Výzkumná sonda).
 • Možnosti využití různých vztahových norem ve škole (při hodnocení). (Experiment).

Práce se školní třídou jako skupinou

 • Pedagogické vedení problémové školní třídy:
  • restrukturalizace sociálních vztahů ve třídě
  • varianta a) 12-13 leté žáky b) 15-16 leté
 • Diagnostika školní třídy. Získání základních pedagogicko-psychologických charakteristik údajů o třídní skupině. Funkce třídního učitele při vedení třídy. Vypracování ročního plánu třídních setkávání.
  • varianta a) 2.-3. tříd, 3.-5. třída
  • varianta b) 6.-8. třídy
  • varianta c) středoškolské třídy
 • Metodické vedení třídních učitelů na 2. stupni základní školy
  • Vypracování ročního programu setkávání třídních učitelů ve spolupráci se školním psychologem nebo PPP (srpen – půldenní soustředění) + 5x setkání: celkem 18 hodinový kurz

Specifické poruchy učení

 • formy podpory žáků s SPU na našich školách
 • přístupy k žáků s SPU na 1. stupni, na 2. stupni, na střední škole
 • emoční a sociální problémy žáků se SPU a jejich dopady na práci učitele
 • spolupráce s rodinou při nápravě SPU
 • možnosti terapie jednotlivých typů SPU v rámci školy
 • kazuistiky žáků s SPU - průběh péče, podíl učitele na terapii, úloha VP při řešení problémů žáka
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na našich školách (žáci zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění)
 • spolupráce výchovného poradce se školním speciálním pedagogem a psychologem

Profesní orientace

(kontakt - Mgr. Eva Chalupová, echalupova@seznam.cz)

Nadaný žák

Doc.PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

 • Pedagogicko-psychologický pohled učitelů na vstup nešestiletých dětí do 1.ročníku ZŠ
 • Přijímání žáků na víceletá gymnázia – vyhledávání nadaných
 • Tvorba systému vyhledávání nadaných na ZŠ (nebo SŠ)
 • Ověření pedagogických metod k vyhledávání nadaných na ZŠ (nebo SŠ)
 • Podpora rozvoje nadání dětí na běžné základní škole (možnosti a limity)
 • Individuální vzdělávací plán (modelový příklad zpracování 1 tématu
 • v předmětu aprobace vyučujícího)
 • Akcelerační a obohacující aktivity pro nadané děti na ZŠ (nebo SŠ) – možnosti a problémy
 • Rozbor problémů nadaných žáků na ZŠ (nebo SŠ) a způsoby jejich řešení
 • Spolupráce rodičů nadaného dítěte se školou
 • Formy výchovně-vzdělávací péče o nadané děti na základní škole.
 • Problematika přijímání žáků na víceletá gymnázia – problematika vyhledávání nadaných.
 • Individuální vzdělávací plán (modelový příklad zpracování 1 tématu v předmětu aprobace vyučujícího).
 • Možnosti a úskalí obohacujícího školního vzdělávacího programu pro nadané.
 • Rozbor problémů nadaných žáků na víceletém gymnáziu.
 • Rozbor problémů nadaných žáků na běžné základní škole.
 • Mimoškolní a školní obohacující aktivity pro nadané (lokální možnosti a návrh vzájemné kooperace)

Krizová intervence

 • Problematika práce se skupinou/třídou – možnosti zvyšování koheze

  Práce by se měla zaměřit na percepci práce pedagoga s třídou – v konkrétní ilustraci popsat mechanismy, které při práci působí, role, které jednotliví účastníci zastávali, postupy, které pedagog zvolil a jejich účinnost – ve srovnání s teoretickými východisky.

 • Agresivita ve škole a možnosti krizové intervence

  Závěrečná práce by měla dokladovat práci pedagoga při zvládání agresivních projevů žáků, které postupy pedagog použil, které vyloučil jako neproduktivní / případně kontraproduktivní. Práce by se měla zaměřit na spektrum možností řešení při zvážení dopadů na jednotlivé účastníky, zvážit možnosti a limity krizové intervence v této oblasti.

Gender

Mgr.Irena Smetáčková

 • Vztahy mezi dívkami a chlapci na 2. St. ZŠ
  • Konstituování dívčí a chlapecké kultury a vyjednávání vztahů mezi nimi
  • Popis fungování jedné třídy na základě sociometrického dotazníku a pozorování
 • Shody a rozdíly ve vztazích dívek a chlapců s vyučujícími ( učiteli)
  • Na 2.stupni ZŠ
  • Metody práce budou upřesněny
 • gendrově atypická volba povolání
  • Případová studie žáka či žákyně, kteří si zvolili studijní obor s převahou studujících opačného pohlaví. ( kazuistika)

Témata

dr. Viktorová

 • Nove formy v komunikaci s rodici.
 • Ctenarstvi a jeho vývoj
 • Poznatkove bilance. "Co jsem se ve škole naučil"